Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Govern local -> Organització administrativa -> Departament Secretaria

Races perilloses

Tornar Imprimir

RACES D'ANIMALS CONSIDERADES POTENCIALMENT PERILLOSES

Segons es disposa a la normativa vigent (Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula en la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos), els animals considerats potencialment perillosos són:

Animals de fauna salvatge:
- Rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots aquells que superem els 2 Kg de pes actual o adult.
- Artròpodes i peixos: aquells, la inoculació de verí dels quals, precise d'hospitalització de l'agredit, sent l'agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.
- Mamífers: aquells que superen els 10 Kg en estat adult.

Animals de l'espècie canina amb més de tres mesos d'edat:

a) Races:
American Staffordshire Terrier.
Staffordshire Bull Terrier.
Gos de presa mallorquí.
Fila brasiler.
Gos de presa canari.
Bullmastiff.
Amercian pitbull terrier
Akita Inu
Rottweiler
Bull Terrier
Dog de Bordeus
Tussa Inu (japonés)
Dog argentí
Dòberman
Mastí Napolità

Encreuaments dels anteriors entre ells o amb altres races obtenint una tipologia similar a alguna d'aquestes races.

b) Animals agressius que hagen mossegat a persones o animals i l'agressiu dels quals haja sigut notificada o puga ser demostrada.

c) Gossos ensinistrats per a l'atac.

Els gossos inclosos als grups b) i c), que no pertanyen a les races del grup a), perdran la condició d'agressius després d'un període d'adiestrament, acreditat posteriorment mitjançant un certificat expedit per un veterinari habilitat.

També es podrien considerar les animals amb totes o la majoria de les característiques segons el RD 287/2002 (excepte gossos pigall o gossos d'assistència acreditats), açò és:

- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- Marcat caràcter i gran valor.
- Pèl curt.
- Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 Kg.
- Coll ample, musculós si curt.
- Cap voluminós, cuoide, robust, amb crani ample o gran, i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Pit massís, ample, gra, profund, costelles arquejades i llom muscular i curt.
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes, robustes i extremitats posteriors molt musculoses amb pates relativament llargues formant un angle moderat.

OBLIGACIÓ D'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

La tinença d'animals potencialment perillosos requereix l'obtenció de llicència administrativa, atorgada per l'Ajuntament en conformitat amb allò disposat a l'article 3 del Decret 415/2000 i article 3 del RD 287/2002.

L'obtenció o renovació de la llicencia administrativa requerirà el compliment per part de l'interessat dels següents requisits:
- Ser major d'edat.
- No trobar-se incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l'animal, de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos i de no haver sigut privat judicial o governativament de la tinença de aquests animals (DECLARACIÓ JURADA).
- No haver sigut condemnat per delictes (CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS). L'Ajuntament disposa de models de sol·licitud.
- Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos (CERTIFICAT D'APTITUD PSICOLÒGICA: certificat d'aptitud psicològica emés per un psicòleg titulat o centre acreditat dins dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud de la llicència administrativa (és similar al necessaris per a l'obtenció de permís d'armes).
- Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser causats per l'animal, amb una cobertura no inferior a 120.000 €.
- En els casos dels animals de fauna salvatge, l'obtenció de la llicència estarà condicionada a la presentació d'una memòria descriptiva en la que s'analitzen les característiques tècniques de les instal·lacions i es garantisquen que són suficients per a evitar l'eixida o(o fugida dels animals. Aquesta memòria haurà de ser subscrita per un tècnic competent en exercici lliure professional.

Posseir un animal potencialment perillós sense la preceptiva llicència municipal està considerada una infracció molt greu de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, podent comportar una sanció des dels 2.404,05 fins a 15.025,30 €.

La llicència administrativa haurà de renovar-se abans de transcorreguts TRES ANYS des de la data d'expedició.


MESURES DE SEGURETAT

Segons allò disposat a l'article 8é del Reial Decreto 287/2002, les mesures de seguretat que ha d'observar el propietari d'un animals potencialment perillós són:
o La persona que els conduisca i controle ha de portar damunt la llicència administrativa, l'acreditació d'inscripció de l'animal en el RIVIA i en el cens municipal d'animals de companyia.
o En llocs i espais públics, ha de portar obligatòriament boç apropiat per a la tipologia racial de cada animal, ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que es puga portar més d'un animal per persona.
o La subtracció o pèrdua de l'animal s'haurà de comunicar a la Policia Local en un termini màxim de 48 hores.
o Els animals que es troben en finques, cases de camp, xalets, patis o qualsevol altre lloc delimitat, hauran de estar lligats, a no ser que es dispose d'un habitable amb superfície, alçada i adequat tancament per a protegir a les persones i animals que accedisquen o s'apropen a aquests llocs.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es